Bekijk desktop versie


Wie zijn wij?

Alles voor de helft biedt nieuw en gebruikt kantoormeubilair tegen aantrekkelijke prijzen.Kwaliteit voor de helft van de prijs  Goedkoop - Nieuwe en gebruikte kantoormeubelenDe naam Allesvoordehelft is gebaseerd op de zaken die wij vroeger deden. 15 jaar lang gingen we langs kantoren van grote bedrijven, banken en gemeentes en kochten...

Lees verder

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLexz B.V., gevestigd te Zaandam en kantoorhoudende te Zaandam aan de Vredeweg 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer: 52593398 0000 

Definities

Koopovereenkomst:

koper. de en B.V. Plexz tussen (bestelling), via website, email en telefoon

de bevestiging (orderbevestiging) van Plexz B.V. van een geaccepteerde bestelling aan de koper.

Zakelijke Koopovereenkomst:

 

Een koopovereenkomst tussen 2 1. Plexz B.v. en een zakelijke koper.

Gebruiker:

een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de Website heeft ingeschreven.

Inschrijven:

het volledig invullen van het op de website aanwezige inschrijfformulier waardoor het mogelijk wordt een bestelling te maken.

Zaken:

een of meerdere roerende zaken die worden aangeboden op de website.

Koopprijs

prijs (inclusief de btw) van een door Plexz B.V. geaccepteerde bestelling.

Artikel 1: Algemeen

1.In deze voorwaarden wordt Plexz B.V., gevestigd te Zaandam verder aangeduid als Allesvoordehelft.nl.

Op alle aanbiedingen van Allesvoordehelft.nl. zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

2.Naast deze algemene voorwaarden kan Allesvoordehelft.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

3.De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Allesvoordehelft.nl.

Artikel 2: Totstandkoming van de koopovereenkomst

1.De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Allesvoordehelft.nl via e-mail, internet of anderszins.

2.Allesvoordehelft.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen orders niet te accepteren.

3.De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de inschrijving verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de gebruiker de verplichting deze wijziging(en) door te voeren in zijn profiel op Allesvoordehelft.nl.

4.Allesvoordehelft.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan is door het gebruik van producten genoemd in de koopovereenkomst.

5.Indien Allesvoordehelft.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.

Artikel 3: Privacy

1.Allesvoordehelft.nl neemt de door haar verkregen bedrijf- persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.

2.Door inschrijving op de website geeft de gebruiker aan Allesvoordehelft.nl toestemming voor het opslaan en gebruiken van de door de gebruiker ingevoerde gegevens.

3.Allesvoordehelft.nl zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de koopovereenkomst. Allesvoordehelft.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming van Gebruiker aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Allesvoordehelft.nl volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

Artikel 4: Prijzen en aanbiedingen

1. Alle prijzen op Allesvoordehelft.nl zijn exclusief BTW.
2. Voor de artikelen worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van Allesvoordehelft.nl onder voorbehoud van type of drukfouten. Allesvoordehelft.nl heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
3. Allesvoordehelft.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.
4. Offertes, prijzen zijn 30 dagen geldig.

Artikel 5: Afbeeldingen en links

1.Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. Getoond op de website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.De Websites kunnen links naar andere sites bevatten. Allesvoordehelft.nl heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

3.Allesvoordehelft.nl is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruiker uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, te gevolge van het gebruik of bezoek door gebruiker van de in artikel 6.2 bedoelde links.

Artikel 6: Betaling

1.Hoofdregel is dat de (uit)levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening.

2.Op vooruit betaling en bij ontvangst van het gehele factuurbedrag worden de verkochte zaken door ons verzonden of uitgeleverd. Factuur bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer: 37.01.62.552 t.n.v. Plexz B.V., Rabobank te Zaandam, onder vermelding van het factuurnummer.

3.Indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig (binnen 2 weken) ophalen/ betalen van de zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en heeft Allesvoordehelft.nl het recht de betreffende producten aan een ander te verkopen.

4.Allesvoordehelft.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Allesvoordehelft.nl hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van 100,- Euro.

5. Allesvoordehelft.nl is onverminderd hetgeen in 6.4 bepaald is gerechtigd bij het overschrijden van de betalingstermijn een betalingsboete van €40,- te rekenen. Tevens is Allesvoordehelft.nl gerechtigd bij het overschrijden van de betalingstermijn de thans geldende wettelijke rente over het verschuldigde bedrag te rekenen.

Artikel 7: Levering

1.Bestellingen worden niet langer dan 2 weken kosteloos in de opslag bewaard.

2.Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Plexz B.V..

3.Op eigen vervoer ophalen bij onder genoemd  is alleen mogelijk op afspraak (Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 12:30 en 13:30 - 16:00 uur.) via [email protected] onder vermelding van uw factuurnummer. 

4. Indien u niet aanwezig was op moment van levering door transporteur, zijn we genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. Let op, bij ontvangst van de goederen vragen we u om de pallet en de goederen globaal te controleren op enige transportschade. Indien u transportschade constateert, verzoeken wij u de gehele zending direct mee retour te geven en niet te tekenen voor goed ontvangst.

5.Voor levering van niet verzendbare artikelen kan er per koopoverkomst een bezorgofferte opgemaakt.

6. Verzending is standaard van stoep tot stoep. Via extern transport vinden zo snel mogelijk plaats aan de hand van de planning van Allesvoordehelft.nl. Levertijd van voorradige zaken is 3 tot 5 werkdagen.

7. Montages worden uitgevoerd vanaf een orderbedrag van 1.000 euro excl. btw. Prijzen worden op offertebasis gemaakt. 

8. Montages inclusief inhuizen worden enkel bij zakelijke addressen aangeboden. Zakelijke op een particulier adres valt hier niet onder

Artikel 8: Garantie

1.Als een product niet voldoet aan de in de factuur genoemde omschrijving, dient de koper op eigen kosten in de originele verpakking het product te retourneren naar Allesvoordehelft.nl. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van tevoren niet genoemde defecten, zal Allesvoordehelft.nl deze gebreken op haar kosten verhelpen en of het betaalde bedrag terugbetalen. Hierna zal Allesvoordehelft.nl de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.

2.Allesvoordehelft.nl verstrekt met betrekking tot de producten en eventuele aanspraken daarop van derden, geen enkele garantie van welke aard dan ook. Koper doet afstand van haar rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voorzover van deze bepalingen kan worden afgeweken.

3.Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening en is Allesvoordehelft.nl niet verplicht om met een oplossing te komen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1.De eigendom van geleverde producten door Allesvoordehelft.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 10: Aansprakelijkheids-beperking

1.Allesvoordehelft.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

2.Allesvoordehelft.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

3.Allesvoordehelft.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade door gebruik van de website of onjuiste informatie hierop.

Artikel 11: Ontbinding

1. Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig ophalen van de Zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken, wordt de betaling van deze koopovereenkomst uit handen gegeven aan derden en zijn de extra kosten (incasso) en opslagkosten voor rekening van de Koper.

2. Indien Gebruiker niet of niet tijdig de koopprijs betaalt, wordt de betaling van deze koopovereenkomst uit handen gegeven aan derden en zijn de extra kosten (incasso) en opslagkosten voor rekening van de Koper.

3. Bij een defect wordt een artikel omgeruild voor een hetzelfde artikel zonder defect. Ook kunt de klant kiezen voor een vergelijkbaar alternatief in overleg met de verkoper. Zonder geldige reden wordt er bij een zakelijk klant niet geannuleerd en worden er administratie- , transport- en logistieke kosten in rekening gebracht. Dit wordt getoetst door de verkoper. 

4. Uitzonderingen zijn maatwerk producten deze worden nooit geannuleerd. 

5. Bij een zakelijke koopovereenkomst wordt er niet geannuleerd tenzij uit coulance door de Verkoper. Er worden echter altijd kosten in rekening gebracht. Maatwerk wordt niet geannuleerd.

Artikel 12: Arbitrage

1.Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Allesvoordehelft.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Bedrijfsgegevens Plexz

Plexz B.V.
Tel: 075-6120868
IBAN nummer: NL15RABO0370162552
BIC: RABONL2U
BTW nummer: NL850514150B01
KVK Amsterdam: 52593398 0000
E-mail: [email protected]
 

 

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen